På din sida

Kristianstad Advokatbyrå har drivit advokatbyrå i Kristianstad sedan 1972. Advokatbyrån biträder företag och privatpersoner i juridiska angelägenheter inom flertalet rättsområden. För närvarande är sex advokater verksamma på Kristianstad Advokatbyrå. Vi har kontor centralt i Kristianstad och Sölvesborg samt ett filialkontor i Åhus.

Professionell rådgivning

Kristianstad Advokatbyrå erbjuder rådgivning inom i princip samtliga
juridiska områden. Vi tillhandahåller tjänster åt såväl företag som privatpersoner.

.نحن في مكتب كريستيانستاد للمحاماة نقدم أيضًا الاستشارات القانونية باللغة العربية

Under Medarbetare finner ni respektive advokats
huvudsakliga inriktning.

Vi kan ge biträde inom bland annat följande rättsområden:

Affärsjuridik – svensk och internAtionell

Vi biträder klienter i frågor som bland annat rör köprätt, avtalsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt, företagsförvärv, fordringsrätt och tvistelösning.

Arvsrätt

Vi biträder klienter i arvsfrågor och flera advokater på byrån tar uppdrag som boutredningsman och skiftesman.

Brottmål

Vi biträder klienter som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare i alla typer av brottmål.

Familjerätt

Vi biträder klienter i vårdnads-,
underhålls-, och bodelningstvister och upprättar också familjerättsliga avtal som samboavtal, bodelnings-avtal, äktenskapsförord

Fastighets- och entrepenadrätt

Vi biträder klienter vid fastighetsförvärv men också vid frågor som kan uppkomma i samband med fastighetsägande såsom fel i
fastighet och entreprenadtvister.

Förvaltningsrätt

Vi tar förordnanden som offentligt biträde i ärenden som rör omhändertagande enligt LVU och LVM.

Migrationsrätt

Vi biträder klienter i ärenden som rör uppehållstillstånd, ofta förordnade som offentligt biträde.

Obeståndsrätt

Vi biträder med råd i obeståndsfrågor och tar också uppdrag som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör.

Allmän civilrätt

Byrån har en bred kompentens i olika typer av tvister som kan uppstå utöver vad som angivits här.

Vi samarbetar med externa rådgivare och sakkunniga i de ärenden där särskild expertis behövs.

Medarbetare

Vi är Kristianstad Advokatbyrå. Läs mer om oss här: Läs mer om oss genom att klicka på bilderna.

Anna Gunnarsson Muhr

Advokat

Arvsrätt, Familjemål, Brottmål

Anna Gunnarsson Muhr arbetar sedan 2012 på Kristianstad Advokatbyrå och är delägare sedan 2020. Anna har avlagt juris kandidatexamen vid Lunds Universitet 2009. Anna har tidigare arbetat på Kristianstads tingsrätt där hon erhållit tingsmeritering och arbetat som beredningsjurist. Anna är uppväxt på och bor på landet samt har ett intresse för hästar och hjälper gärna till med sådana frågor.

Christina Davéus

Advokat

Familjerätt, Brottmål, Förvaltningsrättsliga mål

Christina Davéus gjorde sin tingsmeritering vid Linköpings tingsrätt och arbetade därefter med vattenfrågor på konsultföretaget VIAK:s juristavdelning i Stockholm. Christina har varit verksam på Kristianstad Advokatbyrå sedan 1991 och är sedan 1998 delägare. Christina är en erfaren processjurist och uppträder ofta i domstol. Christina har varit ledamot av Advokatsamfundets södra avdelning.

Christina Magnusson

Administration och ekonomi

Christina Magnusson kom till Kristianstad Advokatbyrå 2009. Christina är civilekonom, arbetar med bokföring och sedvanliga advokatsekreterarsysslor. När Christina började på byrån kom hon närmast från en tjänst på försäkringsbolag.

Fredrik Sandgren

Advokat

Affärsjuridik, Företagsöverlåtelser, Fastighets- och entreprenadjuridik

Fredrik Sandgren är sedan 2009 anställd på Kristianstad Advokatbyrå och delägare sedan 2015. Fredrik har avlagt juris kandidatexamen vid Lunds universitet i januari 2009. Han var under studietiden bland annat två terminer som utbytesstudent vid University of British Columbia i Vancouver, Kanada. Fredrik är ledamot av Advokatsamfundet sedan 2012 och är ordförande i styrelsen av Advokatsamfundets södra avdelning. Fredrik har samarbetsavtal med Villaägarnas riksförbund.

Gustaf Wahlberg

Advokat

Affärsjuridik, Fastighets- och entreprenadjuridik, Skiljemanna- och medlingsuppdrag

Gustaf Wahlberg är efter tingsmeritering och egen advokatverksamhet under närmare 30 års tid sedan 2007 verksam på Kristianstad Advokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet som konkursförvaltare och som brottmålsadvokat i bl.a. EKO-mål. Gustaf har dessutom handlagt ett antal större tvistemålsprocesser och även skiljemannauppdrag. Han har varit ledamot i styrelsen för Sveriges Advokatsamfund.

Jonna Håkansson

Advokat

Familjerätt, Brottmål, Förvaltningsrättsliga mål

Jonna Håkansson anställdes 2010 på Kristianstad Advokatbyrå och är delägare sedan 2018. Jonna har avlagt juris kandidatexamen vid Lunds universitet 2007. Under studietiden har hon bland annat varit utbytesstudent vid Universiteit Maastricht i Holland. Jonna kom närmast från Kristianstads tingsrätt där hon erhållit tingsmeritering. Jonna är ledamot av Advokatsamfundet sedan 2013.

Magnus Bolmstrand

Advokat

Styrelseuppdrag

Magnus Bolmstrand har varit verksam vid advokatbyrån sedan 1974. Magnus har en bred erfarenhet av affärsjuridik, obeståndsrätt, konkursförvaltning och dödsboförvaltning. Magnus är ordförande i ett flertal bolagsstyrelser, bland annat Alde International Systems AB, Dahlqvistkoncernerna, Ekström & Son AB, MalmbergGruppen AB, M. Malmsten AB, N O Invest AB, Polykemikoncernen och Temahallen AB. Magnus är verksam från kontoret i Åhus.

Maria Nilshav

Reception och administration

Maria Nilshav kom till advokatbyrån 2014. Maria kommer närmast från en anställning på Kristianstads tingsrätt och har tidigare arbetat som receptionist på revisionsbyrå. Maria är vår receptionist och tar hand om dig när du ringer till oss eller kommer på besök.

Mikael Ekström

Advokat

Affärsjuridik, Boutredningsman och Konkursförvaltare

Mikael Ekström blev jur kand i Lund 1985 och gjorde därefter tingsnotarietjänst vid Varbergs tingsrätt 1985-1988. Han anställdes vid Kristianstad Advokatbyrå 1988, blev ledamot av Advokatsamfundet 1992 och är delägare sedan 1997. Mikael har verkat som konkursförvaltare sedan 1995 och varit ledamot i styrelsen för Advokatsamfundets södra avdelning.

Salina Jamah

Advokat

Salina Jamah är sedan den 2 september 2019 anställd på Kristianstad Advokatbyrå. Salina har avlagt juris kandidatexamen vid Stockholms universitet i januari 2019. Under studietiden har hon jobbat på en advokatbyrå, varit sommarnotarie på Hovrätten över Skåne och Blekinge och engagerat sig i ideellt arbete. Salina har specialiserat sig inom brottmål och migrationsrätt men arbetar med byråns samtliga rättsområden. Dessutom har Salina gedigen kunskap om hedersrelaterat våld.
Språk: Svenska, engelska och arabiska

Salina är ledamot av Advokatsamfundet sedan 2022.

Rebecka Andersson

Biträdande jurist 

Affärsjuridik, Företagsöverlåtelser, Fastighets- och entreprenadjuridik

Rebecka Andersson är sedan januari 2024 anställd som biträdande jurist på Kristianstad advokatbyrå. Rebecka har avlagt juris kandidatexamen vid Örebro universitet 2024. Rebecka har tidigare arbetat inom Kriminalvården.

Arvode

Privat

För uppdrag för privatpersoner motsvaras vårt timarvode ofta av den taxa som fastställts av staten och justeras årligen. Taxan för 2024 är 1 914 kr inklusive mervärdesskatt. Vid affärsjuridiska uppdrag för privatpersoner gäller motsvarande timarvode som för företag, se nedan.

Företag

För affärsjuridiska uppdrag gäller andra arvoderingsprinciper. Arvodet för affärsjuridiska
uppdrag är beroende av bland annat uppdragets karaktär och omfattning.

Rättsskydd och rättshjälp

I många fall där du behöver anlita oss kan du få hjälp att betala för vårt arbete. I första hand ska du utnyttja det rättsskydd som du har i din hem- eller företagsförsäkring. Om du som privatperson inte har tecknat någon försäkring som innehåller rättsskydd och dessutom har en årsinkomst på maximalt 260 000 kr, kan du under vissa förutsättningar beviljas rättshjälp från staten. Vi ger dig gärna mer information vid vår inledande kontakt. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp.

Konsumenttvistnämnd

Från och med den 11 januari 2016 har den som är konsument möjlighet att få en tvist mellan konsumenten och advokaten prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm

Mailadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Telefon: +46 (0)8 459 03 00

En hemsida från Bravissimo