Blogg

Får man fotografera utan samtycke?

I och med inträdet av smartphones har i princip var man och kvinna fått möjlighet att när som helst spela in videofilmer eller ta fotografier. Det har därmed blivit en vanligt förekommande företeelse att människor filmar och fotograferar varandra i allehanda situationer. I vissa fotograferas med samtycke, i andra fall utan att objektet är medveten om att det sker och i ytterligare några situationer filmas eller fotograferas trots att objektet motsätter sig inspelningen. Vad ä... Läs mer ›

Hur fungerar ett vittnesförhör

En stor del av en rättegång brukar vara parts- och vittnesförhör. Båda två brukar vara återkommande och viktiga beståndsdelar i en talan, oavsett om det rör sig om brottmål eller civilmål. Hur ett förhör får gå till finns uppstyrt i 36 kap. rättegångsbalken. Av 36 kap. 17 § rättegångsbalken kan man utläsa att frågor som uppenbart inte hör till saken ska avvisas av rätten. Det gäller frågor som på ett uppenbart sätt inte kan påverka bevisvärderingen i målet, dvs. som ligger ut... Läs mer ›

Vad innebär brottet misshandel?

I allmänt tal definieras begreppet misshandel ofta såsom att någon medvetet orsakar skada på någon annan. När det kommer till hur misshandel ska definieras straffrättsligt är definitionen långt mer exakt. I brottsbalken 3 kap. 5 § går det således att läsa följande: Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet... Läs mer ›

Hur avslutas ett dödsbo?

När en fysisk person dör övergår alla dennas tillgångar och skulder till ett så kallat dödsbo, som är en juridisk person. Delägare i dödsboet kallas dödsbodelägare och är de som har någon typ av arvsrätt efter den avlidne personen. Ett dödsbo avslutas genom ett arvskifte. Om den döde har varit gift ska bodelning göras innan arvskiftet äger rum. Detsamma gäller om den döde var sambo och den efterlevande sambon begär bodelning. Ett arvskifte är i praktiken ett familje- och förm... Läs mer ›

När blir ett testamente gällande?

Ett testamente är en viktig rättshandling som har mycket stor effekt vid fördelning av arv efter den avlidne. Det gäller särskilt om den avlidne saknar bröstarvingar eller en efterlevande make eller maka, eftersom testamentet då i sin helhet bestämmer hur arvet ska fördelas. Av det skälet kan det vara bra att känna till några av de grundläggande reglerna kring upprättande av ett testamente och hur det i praktiken går till vid ett dödsfall för att testamentet ska få laga kraft... Läs mer ›

Hur fördelas mitt arv om jag inte har barn?

Det är gängse känt att om vi får ett barn så ärver han eller hon av oss i första hand. Däremot är det inte lika känt vem som ärver om vi inte har några barn. Bröstarvingar, eller barn till din avlidne, har alltid rätt att ärva sin laglott. Det går av det skälet inte att testementera bort den delen av kvarlåtenskapen som utgör bröstarvingens laglott och laglotten är alltid hälften av arvslotten. Om ett testamente ändå är utformat på ett sådant sätt att det kränker laglotten ka... Läs mer ›

Varför är det viktigt att advokater finns?

I dagarna har det framkommit allvarliga anklagelser mot två advokater i stockholmstrakten. Enligt åklagare ska advokaterna ha bistått kriminella nätverk med hemlig information och ha utnyttjat sina privilegier för att främja brottslighet. Detta är inte en ensam företeelse, utan det senaste året har kantats av en rad händelser, där advokater kritiserats för att ha främjat orätt. I den allmänna debatten har det börjat synas en del inlägg som förespråkar att en statlig myndighet... Läs mer ›

Skadestånd på grund av felaktig myndighetsutövning

Ibland kan myndigheter göra fel och det kan bli dyrt för den enskilde, vare sig det gäller en privatperson eller ett företag. Äldre rätt byggde på åsikten att staten inte kan bli skadeståndsskyldig för skador som orsakas i den statliga verksamheten eftersom det ansågs strida mot den statliga suveräniteten. Principen har övergivits idag. Det finns numera ett antal lagregler som gör det möjligt för den enskilde att begära ersättning från stat eller kommun och varav de primära g... Läs mer ›

Hur säger man upp en inneboende?

Reglerna som gäller går att hitta i 12 kap. jordabalken också kallad ”hyreslagen”. En inneboende har inte något besittningsskydd till det rum han eller hon hyr och hyresvärden har därför möjlighet att säga upp hyresavtalet till uppsägningstidens slut, vilket i de flesta fall infaller på det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen gjorts. Om en uppsägning gjorts den 22 januari löper uppsägningstiden således till månadsskiftet april-maj. En uppsägn... Läs mer ›

Information med anledning av Coronaviruset

På grund av rådande omständigheter med anledning av coronaviruset tar vi endast emot bokade besök. Är du i behov av juridisk rådgivning och vill boka tid hos oss är du välkommen att ringa 044–281900. För vår och er säkerhet förutsätter vi att du som besöker oss är frisk och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.   معلومات تتعلق بفيروس كورونا نظرًا للظروف السائدة بسبب فيروس كورونا ، نقبل فقط الزيارات المحجوزة إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية وترغب في حجز موعد ، ف... Läs mer ›

Sida 1 av 4
1 2 3 4
En hemsida från Bravissimo