Blogg

Hur avslutas ett dödsbo?

När en fysisk person dör övergår alla dennas tillgångar och skulder till ett så kallat dödsbo, som är en juridisk person. Delägare i dödsboet kallas dödsbodelägare och är de som har någon typ av arvsrätt efter den avlidne personen. Ett dödsbo avslutas genom ett arvskifte. Om den döde har varit gift ska bodelning göras innan arvskiftet äger rum. Detsamma gäller om den döde var sambo och den efterlevande sambon begär bodelning.

Ett arvskifte är i praktiken ett familje- och förmögenhetsrättsligt avtal där dödsbodelägarna kommer överens om hur boets tillgångar ska fördelas. Avtalet skiljer sig dock från ett vanligt på det viset att det finns många formaliaregler att ta hänsyn till. Vidare behöver ett dödsbo hanteras på ett visst sätt för att dödsbodelägarna ska få skifta boet. Det kan därvid nämnas att om bodelning eller arvskifte sker innan dödsboets skulder har reglerats eller medel till deras betalning ställts under särskild vård ska bodelningen eller skiftet gå åter. Det är därför viktigt att samtliga dödsboets skulder regleras innan dödsbodelägarna skiftar tillgångarna i boet.

Ett arvskifte kan inte heller ske om en delägare bestrider att så ska ske och bouppteckning inte har förrättats och alla kända skulder har betalts eller medel till deras betalning har ställts under särskild vård, eller en uppgörelse ha träffats som innebär att delägaren inte svarar för skulderna. En viktig sak att ha i minnet är därför att dödsboets skuld måste betalas innan någon fördelning av tillgångarna kan ske.

En arvskifteshandling ska skrivas under av delägarna för att vara giltig. Det går alltså inte att muntligt avtala om arvskifte. När arvskiftet är påskrivet och egendomen skiftad upphör dödsboet att existera.

Om inte dödsbodelägarna kan komma överens om arvskiftet kan någon av dem begära att en domstol utser en boutredningsman. Hans eller hennes uppdrag är att få dödsbodelägarna att komma överens, men om det inte går har boutredningsmannen möjlighet att besluta om ett tvångsskifte. Ett tvångsskifte har samma ställning som en domstols dom och kan av det skälet även överklagas till tingsrätt.

En hemsida från Bravissimo