Blogg

När blir straffet ungdomsvård?

Ungdomsvård är en speciell påföljd som kan användas för lagöverträdare som var under 18 år vid brottstillfället. Även den som har begått brott efter det att han eller hon fyllt arton år får dömas till ungdomsvård om det finns särskilda skäl för det. Påföljden kan emellertid inte väljas om den tilltalade redan fyllt 21 år när domen meddelas. Ungdomsvård har ett omfattande tillämpningsområde och kan bli aktuell både vid ringa och allvarliga brott. Ungdomsvård kan således tillämpas som ett alternativ till böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsövervakning, sluten ungdomsvård och fängelse.

Bestämmelsen som reglerar ungdomsvård finns i 32 kap. 1 § brottsbalken och har i dagsläget följande lydelse.

”Den som har begått brott innan han eller hon fyllt arton år får dömas till ungdomsvård om han eller hon har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och sådan vård eller åtgärd kan beredas den unge. Vården och åtgärderna ska syfta till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. Även den som har begått brott efter det att han eller hon fyllt arton år får dömas till ungdomsvård om det finns särskilda skäl för det. Den som har fyllt tjugoett år får inte dömas till ungdomsvård.

Ungdomsvård får dömas ut endast om socialtjänstens planerade åtgärder, i förekommande fall i förening med ungdomstjänst eller böter, kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet.

Om åtgärderna ska vidtas med stöd av socialtjänstlagen, ska rätten besluta en föreskrift om att den unge ska följa det ungdomskontrakt som upprättats av socialnämnden. Innehållet i kontraktet ska framgå av domen.

Om åtgärderna ska vidtas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, ska den vårdplan som upprättats av socialnämnden fogas till domen.

Om skada på egendom har uppkommit genom brottet och det bedöms vara ägnat att främja den unges anpassning i samhället, får rätten, i samband med att den dömer till ungdomsvård, föreskriva att den unge på tid och sätt som anges i domen ska biträda den skadelidande med visst arbete, som syftar till att avhjälpa eller begränsa skadan eller som annars i belysning av brottets och skadans art framstår som lämpligt. Sådan föreskrift får beslutas endast med den skadelidandes samtycke.”

Av bestämmelsen kan utläsas att ungdomsvård kan dömas ut i två varianter. Den kan dömas ut enligt socialtjänstlagen. En förutsättning för det är att den unge och socialtjänsten kommer överens om ett ungdomskontrakt samt att den unge samtycker till vården som beskrivs i kontraktet. Det andra alternativet är att ungdomsvården döms ut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Socialtjänsten behöver då upprätta en vårdplan som den unge ska följa. Något samtycke behövs i det fallet inte från den unge eftersom vård enligt LVU genomförs med tvång.

En annan förutsättning är att den vård som finns beskriven i ungdomskontraktet eller vårdplanen är tillräckligt ingripande med hänsyn brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet. Om vården som beskrivs är av begränsat slag kan domstolen inte döma till ungdomsvård vid allvarligare brottslighet. Däremot om vården innefattar placering i familjehem eller särskilt ungdomshem (så kallat SIS-hem) kan ungdomsvården användas även vid allvarligare brott. Den tilltalades ålder spelar också stor roll i bedömningen kring vilka möjligheter det finns att döma till ungdomsvård även vid allvarlig brottslighet. En ung tilltalad kan i högre utsträckning få vård i stället för en annan påföljd trots att han eller hon döms för grov brottslighet.

I de fall då domstolen inte anser att vården som socialtjänsten föreslår är tillräckligt ingripande finns det en möjlighet för domstolen att enligt 32 kap. 3 § brottsbalken förena vården med ungdomstjänst eller böter. Bestämmelsen ska dock tillämpas försiktigt eftersom böter sällan är en bra påföljd för en ungdom då de ofta saknar inkomst. Ofta tvingas böterna betalas av föräldrarna alternativt blir den unge skuldsatt redan i låg ålder. Även möjligheten att döma till ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst bör användas restriktivt. Det är vanligt att de unga som har behov av ungdomsvård ofta har problem som gör att de inte kan genomföra ungdomstjänsten. En utvärdering av regeln som gjorts Brottsförebyggande rådet visar att närmare hälften av de som dömdes till ungdomsvård och ungdomstjänst tillsammans inte fullföljde ungdomstjänsten.

En hemsida från Bravissimo