Blogg

Hur fungerar ett vittnesförhör

En stor del av en rättegång brukar vara parts- och vittnesförhör. Båda två brukar vara återkommande och viktiga beståndsdelar i en talan, oavsett om det rör sig om brottmål eller civilmål. Hur ett förhör får gå till finns uppstyrt i 36 kap. rättegångsbalken. Av 36 kap. 17 § rättegångsbalken kan man utläsa att frågor som uppenbart inte hör till saken ska avvisas av rätten. Det gäller frågor som på ett uppenbart sätt inte kan påverka bevisvärderingen i målet, dvs. som ligger ut... Läs mer ›

Vad gäller vid vittnesförhör?

I Sverige finns det allmän vittnesplikt. Det betyder att var och en som kallats som vittne behöver gå till domstolen för att lämna sin berättelse. Som med så många andra regler finns det emellertid undantag från vittnesplikten. Den som är gift, eller i nära släktskap med en part i målet behöver inte lämna vittnesmål. Ett vittne är de flesta gånger skyldig att svära en ed inför domstolen att de uppgifter som lämnas är sanningsenliga. Om man som vittne ändå lämnar oriktiga uppg... Läs mer ›

Vad kostar det att tvista i domstol?

Tvister är dyra att driva och dyrare att förlorare. Rättegångskostnaderna är därför en viktig sak att ta i beaktande till innan man bestämmer sig för att gå vidare till domstol. En advokat kan hjälpa dig med detta. Nedan följer ett sammandrag av de finansieringsmöjligheter som finns som enskild om man bestämmer sig för att driva ett mål i domstol. När det gäller civilrättsliga tvister, dvs. tvister som oftast tvister som handlar om pengar, är huvud-regeln att den förlorande p... Läs mer ›

En hemsida från Bravissimo