Blogg

Vad kostar det att tvista i domstol?

Tvister är dyra att driva och dyrare att förlorare. Rättegångskostnaderna är därför en viktig sak att ta i beaktande till innan man bestämmer sig för att gå vidare till domstol. En advokat kan hjälpa dig med detta.

Nedan följer ett sammandrag av de finansieringsmöjligheter som finns som enskild om man bestämmer sig för att driva ett mål i domstol.

När det gäller civilrättsliga tvister, dvs. tvister som oftast tvister som handlar om pengar, är huvud-regeln att den förlorande parten får betala motpartens rättegångskostnader. I en okomplicerad tvist som tas till huvudförhandling brukar ombuds- och rättegångskostnaderna ligga på ca 100 000-150 000 kr. Det bör påpekas att är få processer som kan betecknas som riskfria och den som förlorar får i de flesta fall betala inte bara sina egna utan även motpartens rättegångskostnader. Som part i målet får man därför kallt räkna med att det kommer finnas kostnader på ca 300 000 kr att betala om man inte skulle vinna. Detta gäller som sagt förhållandevis okomplicerade processer. I större tvistemål är det dock inte ovanligt att ombuds- och processkostnaderna landar på miljontals kronor. Då gäller det att tänka sig noga för innan man väljer att gå vidare. I det ögonblick som stämningsansökan ges in har du nämligen försatt dig i en situation som kan leda till att du behöver betala motpartens rättegångs-kostnader. De flesta tvister hinner emellertid avslutas innan domstolen meddelar en regelrätt dom. Parterna kommer då överens om att förlikas för att få processen överstökad. Såsom jag ser det är förlikningar ofta det bästa sättet att hantera tvister. Framförallt eftersom man vet vad man får. Om man i stället låter domstolen döma är det sällan lätt att förutse utfallet.

Eftersom tvister är så pass dyra är det bra att veta att det finns möjligheter till finansiering. Den viktigaste och mest frekvent använda finansieringstypen kallas för rättsskydd och är en del av hem- eller villaförsäkringen. I dagsläget brukar dessa försäkringar, oavsett försäkringsbolag, ersätta rättegångskostnader upp till 250 000 kr. Till rättegångskostnader räknas inte bara dina utan även motpartens ombudskostnader. Om rättegångskostnaderna blir dyrare får man snällt betala ur egen ficka. Som privatperson är det viktigt att känna till undantagen i rättsskyddsförsäkringen, dvs. tvister som inte täcks av rättsskyddet. De vanligaste undantagen är tvister som uppstått inom två år från det att man tecknade försäkringen och tvister som beloppsmässigt ligger under halva prisbasbeloppet (år 2019 var halva prisbasbeloppet 23 250 kr). Andra vanliga undantag är tvister som rör någon som du är eller har varit gift med, ingått registrerat partnerskap med eller varit sammanboende med enligt sam-bolagen och tvister som har något samband med din yrkes- eller tjänsteutövning, praktiktjänstgöring eller annan förvärvsverksamhet.

Den andra finansieringstypen heter rättshjälp och är ett statligt bidrag. Denna finansieringen var utbredd tidigare men har blivit allt mindre relevant. Skälet till att rättshjälp används mer sällan är att den som ansöker måste ha en årsinkomst som understiger 260 000 kr. Det medför att endast mycket personer med dålig lön, som har deltidsarbete, eller som är arbetslösa blir aktuella. Den stora merparten utesluts dock från bidraget och måste därför förlita sig på sin rättsskyddsförsäkring. En annan viktig begränsning är att man i regel ska ha haft en rättsskyddsförsäkring för att kunna göra gällande sin rätt till rättshjälp. Har man inte haft en sådan, man inte har någon giltig ursäkt för detta, och rättsskyddet skulle ha täckt tvistekostnaderna, får man inte rättshjälp. Om du beviljas rättshjälp är det vidare viktigt att ha i åtanke att denna inte kommer att täcka motpartens ombudskostnader om du skulle förlora målet.

I brottmål är reglerna annorlunda och där kan man, beroende på brottets svårighetsgrad, få bidrag från staten för att såsom tilltalad få en offentlig försvarare och såsom målsägande ett målsägandebiträde. Men även en tilltalad som blir dömd för ett brott kan bli ålagd att återbetala del av eller samt-liga kostnader för sin advokat.

Rättegångskostnader är sammanfattningsvis en mycket viktig komponent att fundera över innan man väljer att gå vidare. Det krävs erfarenhet av processer för att kunna göra en bedömning om möjlighet till framgång och risk för förluster. Min rekommendation är därför att man kontaktar en advokat innan man bestämmer sig för att gå vidare. Om advokaten gör bedömningen att det finns ett underlag för att driva en framgångsrik process kommer han eller hon även att hjälpa dig med att ansöka om rättskydd eller rättshjälp.

En hemsida från Bravissimo