Blogg

Vad är det för skillnad på en advokat och en jurist?

Vad finns det för fördelar med att anlita en jurist jämfört med en advokat? Det är inte alldeles tydligt för den som inte har någon tidigare erfarenhet av vare sig jurister eller advokater. Skillnaderna är emellertid stora.

Advokater har en gedigen erfarenhet

För att bli advokat måste man har avlagt juristexamen vid universitet och därefter arbetat i sammanlagt tre år varav minst två på advokatbyrå. Det krävs även att man går advokatkurser och avlägger prov i konstitutionell rätt och advokatetik. En advokat är således alltid yrkesmässigt kvalitetssäkrad. För att jämföra behöver en jurist bara ha klarat av sin juristexamen.

En advokat har en tvingande tystnadsplikt

För att bli advokat måste man bli antagen av Sveriges advokatsamfund och väl antagen i samfundet måste advokaten följa vägledande regler för god advokatsed. Reglerna är omfattande men fastställer viktiga kärnvärden som advokaten måste hålla sig till och ett av dessa är advokatens tystnadsplikt. Om advokaten inte följer de vägledande reglerna kan samfundet tilldela advokaten en disciplinär påföljd. En advokat har därför gjort ett etiskt och yrkesmässigt åtagande att hålla hemligt allt som förekommer inom advokatverksamheten rörande klienten. En sådan tystnadsplikt har inte en jurist som kan tala fritt och öppet om vad som försigår i verksamheten utan risk för några disciplinpåföljder.

Tystnadsplikten är även skyddad i lag. Staten kan därför som huvudregel inte tvinga en advokat att lämna uppgifter som han eller hon fått i sin advokatverksamhet. Detsamma gäller skriftliga handlingar. Handlingar som advokaten förvarar åt sin klient kan därför inte  utan särskilda skäl begäras ut och omhändertas genom t.ex. en husrannsakan. Ett sådant skydd har inte en jurist utan staten kan t.ex. begära att juristen ska vittna i domstol om vad denne fått veta om sin klient i sin juristverksamhet.

Advokater tjänar aldrig två herrar

Ett av advokatens primära kärnvärden är att han eller hon ska visa sin klient trohet och lojalitet samt alltid agera i klientens bästa intresse. Innan en advokat tar sig an ett nytt uppdrag prövar därför han eller hon alltid om det finns någon intressekonflikt. Om det finns en sådan intressekonflikt måste advokaten i de flesta fall avböja uppdraget. Det säkerställer att advokaten aldrig behöver göra avvägningar mellan motstående intressen utan alltid kan se till klientens bästa.

En jurist har inga sådana jävsregler att förhålla sig till och kan således ta sig an uppdrag utan att överväga om uppdragen kan ha motstående intressen.

Sammanfattning

Skillnaden mellan en advokat och en jurist är alltså, för att sammanfatta, att det ställs mycket högre krav på en advokat, både vad gäller etik och yrkeskunskap. Om du anlitar en advokat kan du räkna med att personen i fråga har den kunskap som krävs för att kunna driva ditt ärende på ett tillfredsställande sätt. Det kan du inte på alls samma sätt räkna med om du anlitar någon som endast färdigställt sin juristutbildning och därför kan kalla sig för jurist.

En hemsida från Bravissimo