Blogg

Framtidsfullmakt, varför behövs den?

En fullmakt är ett sätt att överföra din eller en annan fysisk eller juridisk persons rättshandlingsförmåga till någon annan som sedan kan rättshandla för din eller dennes räkning. Inom affärslivet är fullmakter vanliga. Ett exempel på en ofta förekommande fullmakt är den som t.ex. kassabiträden i butiker har när de säljer butikens varor. Genom sälja varorna ingår kassabiträdet för butikens räkning ett avtal med dig. En sådan fullmakt kallas ställningsfullmakt. Det finns flera olika fullmakter och framtidsfullmakt är ett av de senaste tillskotten.

Framtidsfullmakter har ett särskilt syfte. Det är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren om han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Fullmakten avser således att reglera den händelsen att fullmaktsgivaren inte längre har möjlighet att självständigt rättshandla.

En situation då en framtidsfullmakt kan komma till användning är vid åldrande. Ett smygande sjukdomstillstånd såsom demens eller alzheimers kan skapa svåra praktiska problem när personen i fråga till slut saknar förmåga att hantera sitt eget liv. Om man i ett sådant läge har ordnat en framtidsfullmakt kan fullmaktshavaren gå in och ta över nödvändiga göramål.

En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter och fullmaktshavaren ska bevaka och ta hand om fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar. Det kan t.ex. handla om att fullmaktsgivaren inte längre har förmåga att hantera kontakter med bank, myndigheter, hyresvärd eller el- och vattenleverantörer. Fullmaktshavaren ska då gå in sköta kontakterna.

Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt. För att kunna upprätta en framtidsfullmakt måste du alltså förstå vad du gör och även vara myndig. När personen som är i behov av hjälp väl kommit till ett sådant stadium att han eller hon inte längre förstår vad saken gäller går det inte att upprätta en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och undertecknandet ska vara bevittnat av två personer och fullmakten träder i kraft när fullmaktsgivaren befinner sig i ett sådant sådant tillstånd som beskrevs inledningsvis.

Framtidsfullmakten kan vara ett passande komplement till ett testamente. Om en olycka skulle vara framme eller annan plötslig situation uppstå som medför att du eller dina anhöriga inte längre ta hand om sig själva finns det då redan bestämt vem som ska gå in och ta över. Utan en framtidsfullmakt brukar det enda återstående alternativet vara ansöka om att en god man ska utses åt den drabbade personen.

En hemsida från Bravissimo