Blogg

Lönegaranti, så fungerar det

Vad är lönegaranti?

Lönegaranti är ett skydd för dig som arbetstagare när din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och du därför inte får ut din lön.

Lönegarantin innebär att du kan få ersättning för lön som arbetsgivaren är skyldig dig vid tidpunkten för konkurs och för lön under din uppsägningstid. Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som bestämmer om du har rätt till lönegaranti och hur mycket pengar du ska få.

Vem kan få ersättning?

Endast den som är arbetstagare har rätt till lönegaranti.

Arbetstagare och deras nära anförvanter som senare än sex månader före konkursansökan gjordes ägde en väsentlig del av företaget och samtidigt har haft ett betydande inflytande över verksamheten har dock inte rätt till lönegarantiersättning.

En arbetstagare får lönegarantiersättning för uppsägningslön endast om han eller hon inte utför arbete för någon annan arbetsgivare eller driver egen rörelse. Arbetstagaren bör även anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen senast två dagar efter uppsägningsperiodens början.

Vad får jag ersättning för?

Du kan få lönegarantiersättning för följande:
– Lön som du tjänat in tre månader före ansökan om konkurs lämnades in till tingsrätten.
– Lön för tiden mellan konkursansökan och tingsrättens beslut om konkurs.
– Lön för den första månaden efter beslutet om konkurs eller rekonstruktion.
– Semesterlön för detta och förra semesteråret. Du kan högst få lönegaranti för fem sparade semesterdagar per år. Ett semesterår är vanligen mellan den 1 april och den 31 mars.
– Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Konkursförvaltaren brukar säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist i och med konkursen. Om du blivit uppsagd måste du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att ha rätt till lönegaranti.

Hur lång blir uppsägningstiden?

Uppsägningslön omfattas av lönegaranti under en uppsägningstid som beräknas enligt LAS.

Följande uppsägningstider gäller:
– En månad om anställningen varat kortare tid kortare än två år.
– Två månader om anställningen varat minst två år men kortare än fyra år.
– Tre månader anställningen varat minst fyra år men kortare än sex år.
– Fyra månader om anställningen varat minst sex år men kortare än åtta år.
– Fem månander anställningen varat minst åtta år men kortare än tio år.
– Sex månader om anställningen varat i minst tio år.

Hur lång tid räcker lönegarantin?

Konkursförvaltaren skriver ett beslut och där står det hur lång tid ersättningen räcker. Det förutsätter emellertid att du uppfyller kravet om att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Hur stor blir lönegarantin?

Lönegarantin är begränsad till max fyra prisbasbelopp. Ett nytt prisbasbelopp bestäms för varje år. Gällande prisbasbelopp kan du hitta på regeringens hemsida. Garantin är också begränsad av att du kan få ersättning för som mest åtta månaders lön.

Vem betalar för lönegarantin?

Pengarna betalas ut av länsstyrelsen som ligger i det län där tingsrätten som handlägger konkursärendet finns.

När får jag pengarna?

Konkursförvaltaren ska snabbt påbörja arbetet med att utreda om arbetstagarna har rätt till lönegaranti. När konkursförvaltaren har fattat beslut skickas det vidare till länsstyrelsen. Hur lång tid det sedan tar för länsstyrelsen att betala ut pengarna beror på arbetsbelastningen men det tar vanligtvis mellan en till två veckor. Kontakta länsstyrelsen för information om handläggningstid.

Behöver jag göra någonting?

För att få uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden måste du skicka in en blankett till länsstyrelsen. Du ska också skicka med ett intyg om att du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Blanketten heter ”Försäkran enligt lönegarantilagen”. Du behöver inte skicka in någon blankett för att få utbetalning av lön eller semesterersättning som du har tjänat in innan beslutet om konkurs eller rekonstruktion.

Behöver jag arbeta för att få lönegaranti?

Om konkursförvaltaren tycker att det finns arbete att utföra måste du arbeta under uppsägningstiden för att ha rätt till lönegaranti för uppsägningslön.

Kan jag få lönegaranti om jag är sjuk- eller föräldraledig?

Arbetstagaren har inte rätt till lönegarantiersättning om han eller hon samtidigt får sjuk- eller föräldrapenning.

Vad kan jag göra om jag är missnöjd med beslutet?

Skulle arbetstagaren inte vara nöjd med konkursförvaltarens beslut har han eller hon rätt att väcka talan mot staten inom tre veckor från det att arbetstagaren fick del av beslutet.

En hemsida från Bravissimo