Blogg

Sambolagen och arvsrätt

Reglerna som styr vad som händer när en sambo avlider särskilt när det gäller arv och uppdelning av egendom är viktig att känna till. Särskilt när man har barn tillsammans eftersom det annars kan komma som en obehaglig överraskning när det händer, som inte får hända. Det finns omfattande skillnader jämfört med äktenskap och en efterlevande sambo har ett mycket sämre skydd.

Sambos har ingen ömsesidig arvsrätt

Makar har som en grundregel en ömsesidig arvsrätt som emellertid kan frångås genom testamente. Om den ena maken skulle avlida kommer den efterlevande att ärva den egendom som den avlidna maken har kvar efter att bodelning gjorts. I samboförhållanden finns inte några sådana avrsregler. I stället tillämpas den vanliga arvsordningen, vilket innebär att det i första hand är barn till den avlidne som ärver, om barn inte finns, föräldrar till den avlidna, och som sådana inte finns, syskon till den avlidne. Den efterlevande sambon har således ingen i lag reglerad arvsrätt efter sin tidigare partner.

Eftersom den efterlevande sambon saknar reglerad arvsrätt kan ett plötsligt frånfälle få stora ekonomiska konsekvenser för den efterlevande sambon. En typisk situation är att samborna äger sin bostad gemensamt. Den avlidne sambon kan då erhålla hälften av den gemensamma bostaden efter bodelning och denna del kommer sedan att fördelas till arvingarna, t.ex. föräldrar eller syskon till den avlidne. I en sådan situation kan den efterlevande sambon ställas inför att tvingas köpa ut arvingarna från deras andel av den gemensamma bostaden. Det säger sig självt att det kan medföra stora påfrestningar på privatekonomin.

Det finns emellertid en skyddsregel som kallas den lilla basbeloppsregeln. Regeln innebär att den efterlevande sambon vid en eventuell bodelning på grund av dödsfall rätt att få ut ett belopp motsvarande minst två gånger gällande prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp för år 2020 uppgår till 47 300 kr. Det räcker emellertid inte långt om man äger en bostadsrätt i en större stad.

Bodelning med anledning av dödsfall

I den bodelning som ska göras mellan samboende i anledning av dödsfall ingår endast samboegendom. Med samboegendom ska, med vissa undantag, förstås sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning.

Ett problem som kan uppstå är att den bostad som samborna bor i inte förvärvats för gemensam användning, utan i stället förvärvats före samboförhållandet av den sambo som avlidit. Bostaden kommer då inte att betraktas som samboegendom utan undantas bodelningen. Och eftersom sambo inte heller har någon arvsrätt kommer således den efterlevande sambon inte ha möjlighet att få någon del av bostaden.

Vad kan jag göra för att undvika framtida problem?

För att undvika de problem som kan uppkomma vid  ett oväntat dödsfall kan sambos upprätta ett inbördes testamente till förmån för varandra och även skriva ett samboavtal som reglerar vilken egendom som ska ingå i en bodelning. Det är särskilt viktigt om det finns barn inblandade. Det går emellertid inte att uppnå samma trygghet som makar har eftersom sambos barn, oavsett om de är särkullbarn eller gemensamma, alltid har rätt att få del av sin laglott i och med sambons dödsfall. Makars gemensamma barn måste i stället vänta till dess att båda makarna avlidit innan de har rätt att få ut sitt arv om inte annorlunda bestämts i testamente.

En hemsida från Bravissimo