Blogg

Köp av bil i befintligt skick, vad gäller?

De flesta som köpt en begagnad bil ett par gånger har nog råkat ut för att fordonets prestande inte till alla delar motsvarar ens förväntningar. Men trots smärre skavanker brukar man ändå godta köpet, fordonet har ju trots allt varit begagnat. Ibland händer det sig dock att fordon säljs under helt felaktiga påståenden.  Ett knep som brukar användas av skrupelfria säljare är att muntligen och utanför avtalet ge uppgifter om fordonets skick och sedan i det skriftliga avtalet ange att bilen köpts i befintligt skick. Den juridiska frågeställningen blir då om säljaren fortfarande är bunden av sina utfästelser.

För köp som sker mellan två privatpersoner köplagen. Om köpet i stället sker mellan en näringsidkare och en konsument tillämpas konsumentköplagen. I det följande behandlas situationen när köpet äger rum mellan två privatpersoner. Köplagen är konstruerad på så sätt att man först måste konstatera att ett fel föreligger i varan. När det står klart att det föreligger ett fel har köparen möjlighet att använda köprättsliga påföljder för att lindra sin skada.

Fel anses som huvudregel föreligga om varan enligt 17 § köplagen i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Med andra ord kan man säga att om köparen haft befogade förväntningar på varan som inte realiserats, då föreligger ett fel. Och vid denna bedömning är inte endast det skriftliga avtalet intressant. Hela avtalssituationen, från det att varan diskuterades, till dess att avtalet skrevs under, kan vara av relevans, om det medfört att köparen fått befogade förväntningar på varan. Om säljaren till exempel skulle visa sin bil och förklara att den inte är rostig har köparen fått en befogad förväntning på att bilen inte har rost.

Vad händer då om den sluga säljaren i det skriftliga avtalet anger att bilen säljs i befintligt skick? För sådana händelser finns en särskild paragraf i köplagen. Av 19 § köplagen kan utläsas följande.

Även om varan har sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Av bestämmelsen följer alltså att det inte spelar någon roll att säljaren skriver att fordonet köpts i ”befintligt skick” om han eller hon agerar på så vis som anges i paragrafen. Säljaren får alltså inte lämna felaktiga uppgifter om fordonet och har även en skyldighet att informera köparen om viktigare förhållanden rörande varans egenskaper. Förenklat kan sägas att säljaren är tvingad att överlåta fordonet på ett hedervärt sätt.

Någon som planerar att sälja sin bil bör därför, om han eller hon inte vill riskera att stå till svars för fel som dyker upp efter köpet, tydligt belysa viktigare brister på fordonet och i övrigt inte säga något om fordonets skick utan i stället låta köparen undersöka varan på egen hand. Därefter kan säljaren med gott samvete och med lagen på sin sida skriva under ett avtal som anger att fordonet säljs i befintligt skick.

Som köpare ska man vara vaksam på att uppgifter som lämnas köpet kan vara oriktiga om man vid ett senare skede, när avtalet skrivs under, noterar att det finns ett villkor om att fordonet säljs i befintligt skick. I sådana fall kan man begära att uppgifterna ska tas in i det skriftliga avtalet så att det är tydligt vilket skick på fordonet som man utgått ifrån.

 

En hemsida från Bravissimo