Blogg

Oaktsam våldtäkt, vad gäller?

Den 1 juli 2018 infördes ett nytt brott, oaktsam våldtäkt. Vad är då en oaktsam våldtäkt?

För att hitta svaret behöver vi titta närmare i 6 kap. brottsbalken. Det är här man hittar reglerna om sexualbrott och däribland, våldtäkt. Av 6 kap. 1 § kan bl.a. följande utläsas:

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse. Av bestämmelsen framgår också att en person aldrig kan anses delta frivilligt om gärningsmannen t.ex. otillbörligt utnyttjar att målsäganden befinner sig i en särskilt utsatt situation. Det innebär att ett val att delta i en sexuell handling inte kan anses som frivilligt om personen i fråga inte kan ge uttryck för sin egen vilja på grund av att han eller hon befinner sig i en sådan situation. Karaktäristiskt är att målsäganden saknar eller i vart fall har klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet.

Detta är grunden för våldtäktsbestämmelsen. Det krävs alltså ett samlag eller annan sexuell handling som kan jämföras med samlag och att det inte sker frivilligt. Om kriterierna är uppfyllda och gärningsmannen haft uppsåt, dvs. varit införstådd med att det rörde sig om ett samlag och att det inte var frivilligt, då ska han eller hon dömas. Gärningen måste alltså vara täckt av uppsåt. Om gärningsmannen inte förstår att samlaget varit ofrivilligt kan han eller hon inte dömas för våldtäkt. Samma krav på uppsåt gäller även för den sexuella handlingen.

Av 6 kap. 1 a § brottsbalken framgår dock att den som begår en gärning som avses i 6 kap. 1 § brottsbalken och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt döms för oaktsam våldtäkt. Bestämmelsen utgör alltså ett undantag från kravet på uppsåt, men endast för den omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt.  Det finns två former av oaktsamhet i svensk rätt. Medveten oaktsamhet och omedveten oaktsamhet. Både medveten och omedveten oaktsamhet kan vara grov. Medveten oaktsamhet förutsätter misstanke om att deltagandet inte är frivilligt och är ofta att bedöma som grov oaktsamhet. Omedveten oaktsamhet har inte att göra med vad gärningsmannen faktiskt förstått, utan med vad han eller hon borde ha förstått. Omedveten oaktsamhet är således helt beroende av vilka krav man ställer upp.

Bestämmelsens konstruktion medför alltså att en sexköpare som är medveten om risken för att en kvinna eller man säljer sex under tvång, riskerar att dömas för oaktsam våldtäkt. Tvånget kan t.ex. bestå av att personen som säljer sex är utsatt för exploatering och människohandel. En intressant dom som just avser detta är Svea Hovrätts dom den 15 juli 2019. I nämnt fall dömdes den tilltalade för oaktsam våldtäkt eftersom han varit medveten om risken för att en kvinna var utsatt för just människohandel. Hovrätten fann att mannen varit medveten om risken eftersom han på hemsida recenserat sexköpet och bl.a. tydliggjort att det kunde röra sig om trafficking.

En hemsida från Bravissimo