Blogg

Hur säger man upp en inneboende?

Reglerna som gäller går att hitta i 12 kap. jordabalken också kallad ”hyreslagen”. En inneboende har inte något besittningsskydd till det rum han eller hon hyr och hyresvärden har därför möjlighet att säga upp hyresavtalet till uppsägningstidens slut, vilket i de flesta fall infaller på det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen gjorts. Om en uppsägning gjorts den 22 januari löper uppsägningstiden således till månadsskiftet april-maj.

En uppsägning ska vara skriftlig och den ska delges hyresgästen för att vara giltig. Hur delgivning ska ske framgår av delgivningslagen. Den vanligaste typen av delgivning innebär att personen helt enkelt tar emot handlingen och sedan på något vis, t.ex. genom en signatur, bekräftar att så är fallet. Ett annat sätt som kan användas är att skicka uppsägningen i ett rekommenderat brev till hyresgästens folkbokföringsadress. Delgivning anses då ha skett när brevet läggs på posten. Ett ytterligare alternativ för uppsägning är att skicka in en ansökan om avhysning till Kronofogden. Uppsägning anses då ha skett när avhysningsansökan delges hyresgästen. Det säger sig självt att detta sätt egentligen bara blir aktuellt när det är fråga om hyresgäster som inte vill flytta självmant.

Hyresförhållanden där hyresgästen är inneboende är alltså inte särskilt komplicerade att säga upp. Det kan däremot ta lång tid att avhysa en inneboende som inte vill godta en uppsägning. Ett sådant ärende måste avdömas i domstol och det brukar som huvudregel ta mellan 4-12 månader att få en färdig dom från det att man skickade in stämningsansökan.

En hemsida från Bravissimo